فاطمه بناکار روانشناس در شیراز

مشاور در شیراز ، زوج درمانی در شیراز ، طرحواره درمانی در شیراز

به شما کمک می کنم تا چراغ های خاموش کوچه ناآگاهی را روشن کنید و پا در سرزمین وسیع خود شناسی بگذاریم و باهم جوانه های خودسازی را شکوفا کنیم . با مهر فاطمه بناکار

فاطمه بناکار روانشناس در شیراز

مشاور در شیراز ، زوج درمانی در شیراز ، طرحواره درمانی در شیراز

به شما کمک می کنم تا چراغ های خاموش کوچه ناآگاهی را روشن کنید و پا در سرزمین وسیع خود شناسی بگذاریم و باهم جوانه های خودسازی را شکوفا کنیم . با مهر فاطمه بناکار

0
نفر ساعت آموزش
0
سمینار و کارگاه
0
دقیقه فایل آموزشی

برای مشاوره تماس بگیرید

مشاور در شیراز ، زوج درمانی در شیراز ، طرحواره درمانی در شیراز

090000000

$430,000
شناخت پیش از ازدواج

شناخت پیش از ازدواج

Free
دوره 21 روزه جام و جان

دوره 21 روزه جام و جان

برای مشاوره تماس بگیرید

مشاور در شیراز ، زوج درمانی در شیراز ، طرحواره درمانی در شیراز

09168020921