فاطمه بناکار روانشناس در شیراز

فاطمه بناکار روانشناس در شیراز

فاطمه بناکار

فاطمه بناکار روانشناس در شیراز | مشاور در شیراز | زوج درمانی در شیراز | طرحواره درمانی در شیراز

به شما کمک می کنم تا چراغ های خاموش کوچه ناآگاهی را روشن کنید و پا در سرزمین وسیع خود شناسی بگذاریم و باهم جوانه های خودسازی را شکوفا کنیم . با مهر فاطمه بناکار

فاطمه بناکار روانشناس در شیراز

فاطمه بناکار

به شما کمک می کنم تا چراغ های خاموش کوچه ناآگاهی را روشن کنید و پا در سرزمین وسیع خود شناسی بگذاریم و باهم جوانه های خودسازی را شکوفا کنیم . با مهر فاطمه بناکار

فاطمه بناکار روانشناس در شیراز
0
نفر ساعت آموزش
0
سمینار و کارگاه
0
دقیقه فایل آموزشی

رضایت شرکت کنندگان در دوره ها