0%

ویژگی های مثبت من در نظرم هیچ ارزشی ندارند

اغلب خودم را به باد انتقاد می گیرم و شخصیت خودم را خرد میکنم، خصوصاً در حضور کسانی این کار را می کنم که مرا دوست دارند

احساس شرمساری زیادی را تجربه می کنم

تقصیر من است که والدینم دوستم ندارند

هیچ زن یا مردی مرا دوست ندارد، مخصوصا اگر مرا بشناسد

اغلب به سمت افرادی کشیده می شوم ( والدین،دوستان و نامزد ) که دست رَد به سینه من می زنند یا مدام از من ایراد می گیرند

شخصیت واقعی ام غیر قابل پذیرش است، سعی می کنم شخصیت کاذب خودم را به دیگران نشان بدهم

ذاتاً آدم بی ارزشی هستم،لیاقت عشق دیگران را ندارم

یکی از ترس های اصلی من این است که عیب هایم برملا شود

رازهای سربه مهرم را با هیچ کس،حتی عزیزان خودم،در میان نمی گذارم

آزمون تله نقص و شرم
خیلی پایین

شما احتمالا تله بی ارزشی را ندارید.
تا حدودی پایین

شما گاهی اوقات ممکن است داری تله بی ارزشی باشید.
متوسط

برخی از مشکلات شما ناشی از تله بی ارزشی است.
بالا

یکی از مهمترین تله های شما، تله بی ارزشی است.
شدید

یکی از اصلی ترین تله های زندگی شما، تله بی ارزشی است.
خیلی شدید

اصلی ترین تله زندگی شما، تله بی ارزشی است.

نتایج خود را به اشتراک بگذارید:

آزمون توسط آزمون ساز فاطمه بناکار