تست تله نقص و شرم

تست تله نقص و شرم

نویسنده: فاطمه بناکار

نویسنده: فاطمه بناکار

روانشناس در شیراز و مدرس مهارتهای زندگی

تست تله نقص و شرم

نویسنده: فاطمه بناکار

نویسنده: فاطمه بناکار

روانشناس در شیراز و مدرس مهارتهای زندگی

فهرست محتوا

تست تله نقص و شرم

 

ویدئو تست تله نقص و شرم

 

 

آیا طرحواره نقص و شرم همان تله نقص و شرم است

به در واقع معنی دیگر طرحواره ها همان تله است ، تله هایی که در زندگی برای ما ایجاد می کنند.

چند نکته برای درمان تله نقص و شرم

 

شروع تست تله نقص و شرم

تست زیر را به صورت کامل و صادقانه انجام دهید.

تست آنلاین تست آنلاین طرحواره ها تست خودشناسی خود شفقت ورزی عزت نفس