معرفی آرکتایپ ها

معرفی آرکتایپ ها

نویسنده: فاطمه بناکار

نویسنده: فاطمه بناکار

روانشناس در شیراز و مدرس مهارتهای زندگی

معرفی آرکتایپ ها

نویسنده: فاطمه بناکار

نویسنده: فاطمه بناکار

روانشناس در شیراز و مدرس مهارتهای زندگی

فهرست محتوا

معرفی آرکتایپ ها

 

معرفی آرکتایپ ها : آرکتایپ یا کهن الگو (Archetype) الگویی  رفتاری و شخصیتی است که در تأثیرگذاری بر رفتار انسان نقش دارد.

نظریه کارل گوستاو یونگ (Carl Gustav Jung)  روانشناس سوئیسی این است که ، این کهن الگوها  ( آرکتایپ ها ) شکلی باستانی از دانش فطری انسان است که از اجدادمان به ما رسیده.

آرکتایپ های مردانه

 

آرس

آپولو

هرمس

هادس

دیونسوس

زئوس

پوزیدون

هفائستوس

آرکتایپ های زنانه

 

آرتمیس

آتنا

هرا

آفرودیت

پرسفون

دیمیتر

هستیا

 

 

 

 

معرفی آرکتایپ ها
معرفی آرکتایپ ها

کارل گوستاو یونگ ( Carl Gustav Jung )  روانشناس سوئیسی

کارل گوستاو یونگ ( Carl Gustav Jung )  روانشناس سوئیسی