طرحواره وابستگی و بی کفایتی

نویسنده: فاطمه بناکار
نویسنده: فاطمه بناکار

روانشناس و مدرس مهارتهای زندگی

طرحواره وابستگی و بی کفایتی
طرحواره وابستگی و بی کفایتی

برچسب | #روانشناسی

دسته بندی | #مطالب_روانشناسی