طرحواره اطاعت

نویسنده: فاطمه بناکار
نویسنده: فاطمه بناکار

روانشناس و مدرس مهارتهای زندگی

طرحواره اطاعت

نویسنده: فاطمه بناکار

نویسنده: فاطمه بناکار

روانشناس | طرحواره درمانی | زوج درمانی | مدرس مهارتهای زندگی

طرحواره اطاعت

معرفی طرحواره ها

برچسب | #روانشناسی

دسته بندی | #مطالب_روانشناسی