تست تله محرومیت هیجانی

نویسنده: فاطمه بناکار
نویسنده: فاطمه بناکار

روانشناس و مدرس مهارتهای زندگی

تست تله محرومیت هیجانی

تست تله محرومیت هیجانی

نویسنده: فاطمه بناکار

نویسنده: فاطمه بناکار

روانشناس | طرحواره درمانی | زوج درمانی | مدرس مهارتهای زندگی

تست تله محرومیت هیجانی

 

 
 

تست آنلاین تست آنلاین طرحواره ها تست خودشناسی خود شفقت ورزی عزت نفس

 

تست تله محرومیت هیجانی

برچسب | #روانشناسی

دسته بندی | #مطالب_روانشناسی